Language: Hindi | English
XS
SM
MD
LG
XL

श्री श्री त्रैलंगा अष्टकम

1

oUn¢ n¢oa taxerhF«Za ;rhjkta
l©E;a ׫«Ura n«Ureר"«&׫f׫onua A
׫q)a cq)a eqäeu“Va ÒxoUra
Jh =Sfyaxa [;«r&foo¢da f׫o«j«ea AA1 AA

vande devam jamgama-tirtham yatirajam
saumyam santam dantamashesha-shashivadanam |
shuddham buddham muktamanashtam bhagavantam
sri trailingam khyata-vivekam shivaramam || 1 ||

2

Òhea d«Ura uXu&eq.Ma fpjlqLF«a
ç«.««j«ea ';«eyd«fUra lqfo'««ya A
T;®friqata ;®xfoy«la xq.««o«la
Jh =Sfyaxa iq.;fudaqta foey«axa AA 2 AA

bhimam kantam nagna-mundam chirasustham
pranaramam shyamalakantim suvishalam |
jyotipunjam yogavilasam gunavasam
shri trailingam punyanikunjam vimalangam || 2 ||

3

u«u«&'««L=S% o¢ndF«uSo«Z vyCË«a
LoLF«a Ë«hja Ò«oxÒhja oj¢.;a A
'«q)a '««Ura tUefofoäa xre«;a
Jh =Sfyaxa ewrZfoj«xa '«qfp'«hya AA 3 AA

nana-shastraih vedakathanairva alabdham
svastham dhiram bhavagabhiram varainyam |
shuddham shantam janmaviviktam gatamayam
shri trailingam murtaviragam shuchishilam || 3 ||

4

Ò«o«Ò«o&çR;ghua x`g&'«wU;a
}U}«rhra iw.«Zeuhga fuji«axa A
fuR;«uUna ç¢e&fogxa le&fpÙ«a
Jh =Sfyaxa R;ä&fodYia f'«odYia AA 4 AA

bhavaabhava pratyahinam gruha-shunyam
dvandatitam purnamaniham nirapangam |
nityanandam prema vihagam sama-chittam
shree trailingam tyakta-vikalpam shivakalpam || 4 ||

5

thoUeqäa ?;«u&fu;qäa xq.«eqäa
e«;«rhra eu¨foghua tUe«uU;a A
czã«uUna lqf'«r&cqf)a è«`fr&e©ua
Jh =Sfyaxa nhun;«nzZa f'«o«j«ea AA 5 AA

jeevanamuktam dhyana-niyuktam gunamuktam
mayatitam manovihinam janmananyam |
bhramanandam sushita-buddhim dhruti-maunam
shree trailingam dinadaryadam shivaramam || 5 ||

6

lR;«Òh"Va K«uxfj"Ba xr&e®gua
Lo¢PN«e`R;qa fueZfTtr&d«ea uro«ea A
xax«uUna eaxG«[«UMa lqdqe«ja
Jh =Sfyaxa dhfrZ&fdjhVa dfyÒh"ea AA 6 AA

satyabhishtam gnanagarishtam gata-mohanam
swechhamrutyum nirmajjita-kamam natavam |
ganganandam mangalakhandam sukumaram
shree trailingam kirti-kiritam kalibhismam || 6 ||

7

o«j«.«L;«a y®d&fgr«F«Za fuolUra
la[;«rhrSj~&Òä&lewgS% '«r&o"«Za A
fuR;&Òfä&iwftr&i«n«Ecq&;qXea
Jh =Sfyaxa ril~&lw;Za u«ioT;Za AA 7 AA

varanasyam loka-hitartha nivasantam
sankhyatitair-bhakta-samuhaih shata-varsham |
nitya-bhakti-pujita-padambu-yugmam
shree trailingam tapas-suryam napavarjayam || 7 ||

8

;® o« tUr®l~&RofUre«ua xE;&e«ua
e«;«&'«äa ri''«äa '«wfy&eU;a A
y®d«u«a u® y©fdd&euSj~&vfÒxE;a
oUns nsoa ewrZ&eg¢'«a Òtuh;a AA 8 AA

yo va jantos tvantimanam gamya-manam
maya-shaktam tapash-shaktam shuli-manyam |
lokanam no laukika-manair-abhigamyam
vande devam murta-mahesham bhajaniyam || 8 ||

Òfä&J)«&Ò«o&le¢rS% iBuh;a
Lr®=a iq.;a K«u&fuË«ua tu&o`UnS% A
Ë;«Ro« è;«r« i«rd&n®"««r~ nq%[«&eqä%
l|® xPN¢n~&vfÒ;®x¢ f'«o&y®de~ AA

bhakti-shraddha-bhava sametaih pathaniyam
stotram punyam gnana-nidhanam jana-vrundaih |
dhyatva dhyata patak-doshaat dukha-muktaha
sadhyo gacched-abhiyoge shiva-lokam ||

AA ॐ rr~ lr~ AA
AA ॐ ue® x.«¢'««; ue% AA

|| om tat sat ||
|| om namo ganesaya namah ||

u«j«;.«a ueLd`R; uja pSo uj®Ù«ee~ A
n¢oha ljLorha pSo rr® t;eqnhj;¢r~ AA

narayanam namaskrutya naram chaiva narottamam |
devim saraswatim chaiva tato jayamudirayet ||